StatuT

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę: Klub Sportowy DELFIN MASTERS  ŁÓDŹ  zwane dalej Klubem.
 2. Klub używa nazwy skróconej DELFIN  MASTERS ŁÓDŹ

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej  Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedziba Klubu znajduje się w Łodzi.

§ 3

 1. Klub działa  na podstawie przepisów prawa obowiązujących  w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejszego statutu.
 2. Klub podlega wpisowi do ewidencji klubów sportowych  nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 3. Klub może być członkiem organizacji o podobnym profilu działania.

§ 4

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

 

 

Rozdział 2

Cele i środki działania

§ 5

Celem klubu jest:

 1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych
 2. Klub realizuje swoje cele poprzez:

1)   współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu.

2)   uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej.

3)   organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.

4)   Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzonych w Klubie dyscyplin sportowych.

§ 6

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z  władzami samorządowymi i państwowymi  oraz  stowarzyszeniami  i związkami sportowymi.

§ 7

 1. Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, sympatyków i wolontariuszy.
 2. Klub może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolę wspierania statutowej działalności stowarzyszenia.
 3. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział 3

Członkowie Klubu ,ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie klubu dzielą się na :

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

§ 9

Członkami zwyczajnymi  Klubu   mogą zostać  pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju jak i za granicą, którzy złożą pisemną deklaracje i zostaną wpisani w rejestr członków Klubu na podstawie uchwały Zarządu.

§ 10

Członkowie zwyczajni maja prawo do:

1)      uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem stanowiącym,  biernym i czynnym prawem wyborczym

2)      zgłaszanie propozycji  i wniosków wobec władz Klubu

3)      uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub

4)      korzystania z wszelkich urządzeń będących w dyspozycji  Klubu.

5)      korzystanie  z innych uprawnień określonych uchwałą Zarządu Klubu.

§ 11

Członkami wspierającymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną  przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową lub inną dla Klubu.

§ 12

Członkowie wspierający maja prawo do:

1)   uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Członków Klubu,

2)   zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,

3)   korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd  Klubu.

§ 13

 1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu.
 3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 14

Do obowiązku członków Klubu należy:

1)   Czynny udział w działalności Klubu,

2)   Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,

3)   godne reprezentowanie barw Klubu,

4)   płacenie składek na zasadach przyjętych uchwałą Zarządu, za wyjątkiem  członków honorowych i wspierających.

§ 15

 1. Członkostwo  w Klubie ustaje poprzez:

1)   dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu;

2)   skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu  w przypadku:

a)    umyślnego naruszenia postanowień statutu, lub uchwał władz Klubu.

b)   nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy z nieuzasadnionych powodów,

c)    nieopłacenie składek członkowskich przez okres powyżej 6 miesięcy, z upływem 14 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do uregulowania zaległości;

3)   zmiany barw klubowych przez zawodnika, na podstawie obowiązujących przepisów ustaw oraz przepisów Polskich Związków Sportowych, zmiana ta może nastąpić po uregulowaniu zobowiązań przyjętych przez zawodnika wobec Klubu;

4)   rozwiązanie się Klubu;

5)   utrata osobowości prawnej członka wspierającego,

6)   utrata praw publicznych przez członka zwyczajnego na podstawie prawomocnego wyroku sądowego,

7)   śmierć członka.

 1. Od decyzji o skreśleniu z listy członków przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

 

 

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 16

 1. Władzami Klubu są:

1)   Walne Zebranie Członków Klubu

2)   Zarząd,

3)   Komisja Rewizyjna

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata a ich wybór następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Klubu
 2. uchwały wszystkich władz klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu  nie stanowią inaczej.

§ 17

 1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu i jest zwoływane przez zarząd Klubu
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  Członków Klubu zwoływane jest  przez Zarząd  raz na 2  lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez zarząd raz na rok
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  Klubu zwoływane jest przez Zarząd:

1)   z własnej inicjatywy członków Zarządu- na podstawie uchwały Zarządu,

2)   na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3)   na wniosek co najmniej 30% ogółu członków.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami , dla których zostało zwołane.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Klubu Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

1)   uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu

2)   podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Klubu,

3)   rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4)   uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

5)   wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6)   podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu,

7)   zatwierdzenie regulaminów  Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Wyróżnień , Nagród,

8)   rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania

9)   powoływanie sekcji sportowych Klubu

10)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach  członkostwa tj. zawieszenia w prawach członka, o ukaranie, skreślenia z listy członków Klubu  oraz w sprawie zawieszenia w czynnościach członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 1. Walne Zebranie Członków Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności  co najmniej 1/2  członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 2. W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone  przez Zarząd, niezależnie od osób, którym uczestnictwo w Walnym Zebraniu przysługuje na mocy niniejszego statutu.

§ 19

 1. Zarząd składa się z od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu. O liczbie członków Zarządu na daną kadencję decyduje uchwałą Walne Zebranie Członków Klubu.
 2. Zarząd ze swojego składu wybiera prezesa, wiceprezesa, sekretarza. W przypadku składu liczebnego powyżej 3 osób pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje
 3. Zarząd Klubu opracowuje i zatwierdza regulaminy wewnętrzne Klubu
 4. Członkowie Zarządu nie mogą pobierać z tytułu pełnienia tej funkcji jakiegokolwiek wynagrodzenia, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów.
 5. Zebrania  Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesiący.
 6. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność, co najmniej 1/2 Członków Zarządu, W tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 7. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi i Wiceprezesowi.

§ 20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Klubu, a w szczególności:

1)      reprezentowanie  Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu,

3)      uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

4)      powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych

5)      przyjmowanie, zawieszanie i skreślanie członków, wymierzanie kar regulaminowych,

6)      zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7)      składanie sprawozdań z działalności Klubu

8)      uchwalenie wysokości składek członkowskich,

9)      pozyskiwanie środków finansowych na działalność Klubu,

10)  zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu,

11)  uchwalenie regulaminów wewnętrznych Klubu nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów władzy Klubu,

§ 21

 1. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statusem  bądź w inny sposób stracił zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd  większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 3 członków uprawnionych do głosowania. W przypadku podejmowaniu uchwał  w obecności 2 członków Zarządu, przy braku jednomyślności głos decydujący ma przewodniczący posiedzenia.
 3. Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania uchwały o zawieszeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, nie mogą też z członkami Zarządu pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 6. Członkowi Komisji Rewizyjnej nie mogą pobierać z tytułu  pełnienia tej funkcji jakiegokolwiek wynagrodzenia, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów.
 7. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały większością 2/3 głosów  w obecności, co najmniej 3 uprawnionych członków, z wyłączeniem uchwał przewidzianych & 23 i 29 niniejszego statutu.
 8. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

1)   przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

2)   wydawanie  zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

3)   składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności  na Walnym Zebraniu Członków Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,

4)   składanie zastrzeżeń  w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują  one lub mogą spowodować  nieprawidłowości  w działaniu Klubu

5)   występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu

§ 23

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie  z statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach  członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności 3 członków uprawnionych do głosowania. W przypadku podejmowania uchwał  w obecności 2 członków Komisji Rewizyjnej, przy braku jednomyślności  głos decydujący ma przewodniczący zebrania.
 3. Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały o zawieszeniu. Uchwała walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo przyjmowania nowych członków do Zarządu spośród członków Klubu. Liczba osób przyjętych nie może przekroczyć 1/3  składu liczebnego członków pochodzących z wyboru.

 

 

 

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 25

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd a zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu

§ 26

 1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez walne Zebranie Członków Klubu, prawo wymierzania następujących kar:

1)   upomnienia,

2)   nagany,

3)   zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

4)   skreślenie z listy członków Klubu.

 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu, w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu o ukaraniu jest ostateczna

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§ 27

1. Na majątek Klubu składają się: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze

2. Na fundusze Klubu składają się:

1)   składki członkowskie

2)   darowizny, spadki i zapisy,

3)   dotacje,

4)   dochody z majątku,

5)   sponsoring

 1. Klub nie  prowadzi działalności gospodarczej.

§ 28

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania
 2. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych  upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes –  każdy samodzielnie
 3. Do składania oświadczeń woli w zakresie bieżących  spraw związanych z funkcjonowaniem Klubu nie rodzących skutków finansowych  dla Klubu oraz składania dokumentów do właściwych organów, w tym sądów wystarczy działanie jednego członka Zarządu.

 

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 3/5 głosów przy obecności, co najmniej 1/2  uprawnionych do głosowania.

§ 30

 1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 3/5  głosów przy obecności, co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
 2. Likwidator Klubu wybierany jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 3/5 przy obecności, co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, spośród członków ostatniego wykonującego swe obowiązki Zarządu Klubu.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji, oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

Niniejszy statut uchwalono na Walnym Zebraniu Założycieli Klubu

Dodaj komentarz